I. Základní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednatelem a prodejcem v oblasti prodeje služeb a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a prodejcem.
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek je:
 3. objednatelem osoba, jež si u dodavatele objednala kurz na webových stránkách anezkaperoutka.cz (dále jen “webové stránky”), které jsou provozovány prodejcem.
 4. prodejcem fyzická osoba Anežka Peroutka se sídlem podnikání: Karlovarská třída 517, Kamenné Žehrovice, 27301, identifikační číslo: 06770720 zapsané v živnostenském rejstříku.
 5. kurzem služba výuky či konzultace kaligrafie probíhající po předchozí objednávce objednatele a uhrazení ceny kurzu prodejci, přičemž kurz může být jednorázový i opakující se.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Smlouva na účast na kurzu (dále jen “smlouva”) uzavřená mezi objednatelem a prodejcem vzniká vyplněním a odesláním přihlášky objednatelem a přijetím objednávky prodejcem.
 2. Přijetí objednávky bude prodejcem potvrzeno automatickým zasláním potvrzení na emailovou adresu objednatele, která je součástí přihlášky.
 3. Ceny kurzu jsou smluvní, konečné a platné v okamžiku uzavření smlouvy.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodejce při uvedení ceny kurzu na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není prodejce povinen umožnit objednateli účast na kurzu za tuto zcela zjevně chybnou cenu kurzu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodejce informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na emailovou adresu prodejce.
 5. Uhrazení ceny dle smlouvy je možné prostřednictvím platební brány ComGate.
 6. Na žádost objednatele vystaví prodejce na cenu kurzu v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, ne však po započetí kurzu.
 2. Odstoupení od smlouvy je uskutečněno zasláním žádosti na email kaligrafka@anezkaperoutka.cz

IV. Storno podmínky

 1. Objednatel je povinen o zrušení objednávky kurzu kontaktovat prodejce písemně. Pokud objednatel zruší objednávku kurzu do 7 dnů před konáním kurzu, bude mu vráceno 100 % z ceny kurzu.
 2. Pokud objednatel zruší objednávku kurzu do 3 dnů před konáním kurzu, bude mu vráceno 50 % z ceny kurzu.
 3. Pokud objednatel zruší objednávku kurzu později než 3 dny před konáním kurzu, nebo se kurzu nezúčastní, nemá nárok na vrácení peněz.
 4. Objednatel za sebe může poslat na kurz náhradníka. Musí o tom však písemně informovat prodejce.
 5. Odpovídající částku v případě odstoupení od smlouvy (zrušení přihlášky) odešle prodejce na účet objednatele do 14 dnů od storna objednávky.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodejce.
 2. Kontaktní údaje prodejce jsou adresa: Karlovarská třída 517, Kamenné Žehrovice, 27301 email: kaligrafka@anezkaperoutka.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Prodejce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Prodejce zpracovává osobní údaje poskytnuté objednatelem za účelem uzavření smlouvy a následné organizace kurzu nebo za účelem rozesílání newsletteru.
 6. Osobní údaje obdržené přihlášením na kurz jsou prodejcem uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro organizaci kurzu, s výjimkou údajů pro archivaci účetních dokladu (jméno a adresa), které jsou uchovávány po dobu danou zákonem. Nezbytnou dobou pro organizaci kurzu je myšlena doba od obdržení osobních údajů až do proběhnutí kurzu a následně 30 dní.
 7. Osobní údaje obdržené za účelem rozesílání newsletteru emailem jsou uchovávány do odvolání. Součástí každého newsletteru je odkaz, prostřednictvím kterého je možné zrušit svůj souhlas se zasíláním newsletteru.
 8. Osobní údaje jsou ukládány na hesly chráněných zařízeních. Nejsou poskytovány třetím osobám kromě případů stanovených zákonem.

VI. Reklamační řád a informace o záruce

 1. Prodejce odpovídá objednateli za to, že je kurz realizován dle popisu na webových stránkách.
 2. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od objednatele email o nespokojenosti s kurzem s vysvětlením důvodů reklamace.
 3. Není-li výrazně dodržena náplň kurzu, má objednatel právo požadovat náhradní termín stejného kurzu; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy.
 4. Reklamace kurzu musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se prodejce s objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 5. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že prodejce neobdržel veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu kaligrafka@anezkaperoutka.cz, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
 6. Prodejce nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve objednatele k dalším krokům.
 7. Mimosoudní řešení sporů: Prodávající informuje spotřebitele, že se v případě neuznané reklamace může obrátit na Českou Obchodní Inspekci (www.coi.cz) se žádostí o mimosoudní řešení sporů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.9.2020.

Kaligrafické novinky s tipy, nové termíny kurzů a kalisetkání do schránky:
Anežka Peroutka
kaligrafka
kaligrafka@anezkaperoutka.cz
+420 605 830 613
Obchodní podmínky
Instagram
Pinterest
YouTube
Facebook